สื่อการเรียนรู้ ที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งด้านการสอน เทคนิคต่าง ๆ การวัดและประเมินผล จนถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ